Юрiнком Iнтер

Швидкий перегляд

100 ответов на 100 вопросов по Общему административному праву

240.00 грн.

В учебном пособии излагается основное содержание Общего административного права по системе «вопрос-ответ». Структурное содержание и текстовое наполнение пособия обусловлены украинской и европейской доктринами административного права, охватывая собой все основные институты Общего административного права. Значительное внимание уделяется правоприменит..

Швидкий перегляд

IT-сфера в Україні. Законодавство. Судова практика. Коментар

210.00 грн.

Збірник вперше в Україні містить перелік нормативно-правових актів, які регулюють відносини у ІТ-сфері та діяльності ІТ-компаній. У ньому наведено коментарі до основних проблемних питань у сфері ІТ-права. Також розміщено матеріали судової практики та розглянуто кейси з проблемних питань ІТ-відносин. Видання розраховане на студентів, які навчаються ..

Швидкий перегляд

Європейська конвенція з прав людини та кримінальне право: науково-практичний посібник

230.00 грн.

У роботі здійснено аналіз застосування Європейським судом з прав людини фундаментальних принципів кримінального права: nullum crimen, nulla poena sine lege; lex prospicit, non respicit; mens rea; non bis in idem; гуманізму тощо. Розглядається роль актів надзаконного кримінального права. Також досліджуються прецеденти Європейського суду, прийняті за..

Швидкий перегляд

Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України. Генеза, міжнародні та європейські стандарти, ювенальна пенологія

150.00 грн.

У книзі розглядається історія розвитку інституту покарання неповноліт­ніх у кримінальному праві України. Дається загальна характеристика стану дослідження проблем покарання неповнолітніх у сучасній кримінально-пра­вовій науці. Досліджено змістовні складові міжнародних та європейських стандартів застосування покарання до неповнолітніх, а також проан..

Швидкий перегляд

Історія держави та права України

300.00 грн.

Посібник підготовлений на основі багаторічного досвіду викладання авто­ром навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах і з урахуванням кре­дитно-модульної системи навчання. Його метою є не нав’язування читачеві власних оцінок державно-правових явищ, які мали місце протягом багато­вікової історії нашої країни, а спонукання його до творчого мис..

Швидкий перегляд

Історія політичних і правових вчень

50.00 грн.

У підручнику відповідно до програми підготовки фахівців-юристів у вищих навчальних закладах, із застосуванням загальнонаукових та спеціальних методів на конкретному історичному матеріалі висвітлено закономірності суспільного прогресу, розкрито процес становлення та розвитку знань про державу і право, наукового досягнення людством сутності цих суспі..

Швидкий перегляд

Аграрне право України

60.00 грн.

У підручнику висвітлено нормативний навчальний курс «Аграрне право» для ОКР «бакалавр» юридичних спеціальностей. Розділи підручника виокремлено у Загальну, Особливу та Спеціальну частини, структуровані за кредитно-модульною системою. Авторами зроблено спробу викласти якнайбільший обсяг тем з метою охоплення всіх особливостей правового регулювання с..

Швидкий перегляд

Адвокатура України

100.00 грн.

Курс адвокатури від провідних юридичних шкіл. Підручник Адвокатура України видавництва «Юрінком Інтер» охоплює ґенезу професії від передумов її виникнення в давнину і до становлення адвокатського самоврядування в України. Автори - доктори юридичних наук Микола Погорецький (завідувач кафедри правосуддя Київського національного університету..

Швидкий перегляд

Актуальні проблеми господарського права

90.00 грн.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і практичні аспекти загальної частини курсу «Актуальні проблеми господарського права». Висвітлено основні концепції господарсько-правової науки та тенденції розвитку господарсько-правових досліджень в Україні. Розрахований на викладачів, аспірантів, студентів юридичних факультетів та вищих навчальних..

Швидкий перегляд

Англійська мова в міжнародних документах з прав людини

40.00 грн.

Навчальний посібник з перекладу міжнародно-правових документів у галузі прав людини (з англійської на українську мову) видано в Україні вперше. Він містить 10 найважливіших міжнародних декларацій, конвенцій і пактів з прав людини англійською мовою (мовою оригіналу), що зумовлює структуру посібника. Посібник складається з трьох частин. Кожен розділ ..

Швидкий перегляд

Бюджетний кодекс України. Податковий кодекс України

130.00 грн.

У збірнику наведено Бюджетний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами. А також розміщено Податковий кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 02.12.2010 № 2755-VI з відповідними змінами на момент випуску видання у світ. Наведено предметний зміст зазначених кодексів, що сприяє швидкому пошуку но..

Швидкий перегляд

Відповідальність суб’єктів господарських відносин. Законодавство. Коментар. Судова практика

60.00 грн.

У збірнику вміщено науково-практичний коментар розділу V Господарського кодексу України, в якому узагальнено значну частину положень щодо відповідальності суб’єктів господарювання за результати своєї діяльності, а також ряд законодавчих і підзаконних актів, у яких урегульовано окремі аспекти цієї відповідальності. Практику застосування зазначених п..

Швидкий перегляд

Відшкодування моральної та матеріальної шкоди

100.00 грн.

У навчальному посібнику досліджується інститут відшкодування шкоди в законодавчому, науковому, практичному аспектах. Включено окрему оглядову теоретичну частину з найважливіших питань відшкодування шкоди. Посібник містить методичні вказівки, теоретичні положення до кожної теми, підбірку судової практики, перелік літератури. Здійснюється порівняльни..

Швидкий перегляд

Відшкодування моральної шкоди: коментар, законодавство, судова практика

60.00 грн.

У збірнику висвітлюється проблематика відшкодування моральної шкоди в усіх аспектах: науковому, законодавчому, практичному. Наведені коментарі фахівців. Судова практика має не тільки проілюструвати правозастосовний аспект проблематики, а й сприяти формуванню єдиного підходу до її сприйняття в умовах оновленого законодавства України. Окремий розділ ..

Швидкий перегляд

Вибори до місцевих органів влади

50.00 грн.

Вибори до місцевих органів влади. Збірник включає нормативно-правові акти, роз’яснення та зразки документів, необхідні для проведення виборів до місцевих органів влади та самоврядування. Тексти актів та зразки документи звірені з нормативними актами відповідних баз даних порталу Верховної Ради України, сайту Центральної Виборчої Комісії України. Ви..

Показано з 1 по 15 із 118 (8 сторінок)