Екологічне право

Вид відображення:
Немає в наявності

Trading in air: mitigating climate change through the carbon markets

285.00 грн.

Trading in Air provides a comprehensive insight into opportunities and challenges to achieve greenhouse gas emissions reductions through the carbon markets, with a focus on transition economies. Chapter I tracks the evolution of the global carbon markets. Chapter II discusses the legal framework under the UNFCCC and Kyoto Protocol. Chapter III expl..

Немає в наявності

Історія політичних та економічних вчень. Навчальний посібник

200.00 грн.

У посібнику розглянуті політичні та економічні доктрини Античності, Середніх віків, Нової та Найновішої епохи. Особлива увага приділена формуванню та розвитку соціально-економічної та політичної думки в Україні. Навчальний посібник підготовлено на основі типової програми курсу “Історія політичних та економічних вчень”. Автори намагалися предста..

Адміністративно-правовий механізм реалізації та захисту суб’єктивних публічних екологічних прав

270.00 грн.

У монографії наголошено, що суб’єктивні публічні права та свободи приватної особи є складовою її адміністративно-правового статусу, визначають обсяг її процесуальної правосуб’єктності. Визначено наявність кореляційних зв’язків такого категоріального ряду, як «адміністративно-правовий статус приватної особи», «адміністративно-правове становище при..

Від довкілля Землі до космічного простору

480.00 грн.

Книга є ювілейним виданням до 70-річчя Н. Р. Малишевої, до якого увійшли вибрані статті та тези виступів на конференціях останніх років з проблем національного та міжнародного екологічного та космічного права. У книзі також вміщено спогади авторки про вчителів та соратників. Завершують видання пам’ятні фотографії, привітання, спогади та роздуми..

Велика українська юридична енциклопедія у 20-ти томах. Том 14. Екологічне право

800.00 грн.

Видання є першим в Україні систематизованим зведенням знань про основні поняття, які використовуються в науці екологічного права та законодавстві. В енциклопедії розміщені статті, що в сукупності становлять цілісне коло понятійного апарату концепції взаємодії «суспільство – людина – довкілля» та аналізують положення національних, європейських і м..

Виконання Україною міжнародних зобов'язань з охорони довкілля крізь призму Угоди про асоціацію з Європейським Союзом: матеріали міжнародної науково-практичної конференції

200.00 грн.

У збірнику матеріалів конференції проаналізовано стан, проблеми та перспективи виконання Україною зобов’язань з охорони навколишнього середовища за міжнародними природоохоронними договорами та Угодою про асоціацію з ЄС в різноманітних сферах, таких як зміна клімату та відновлювана енергетика, охорона озонового шару та атмосферного повітря, охорона ..

Немає в наявності

Водне право України.Навчальний посібник рекомендовано МОН України

90.00 грн.

Навчальний посібник підготовлено з урахуванням вимог навчальних курсів: «Екологічне право України», «Екологія» та «Основи водного законодавства», а також специфіки викладання цих дисциплін для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів. Охоплює питання з особливої частини «Екологічного права», «Екології» та «Основ водного законодавс..

Немає в наявності

Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» в Україні (1991­-2013 рр.)

100.00 грн.

Довідник містить інформацію про захищені дисертації в Україні на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» за період 1991­-2013 роки. Видання включає три покажчики: алфавітний, предметний і хронологічний, в яких наводяться загальн..

Договори в екологічному праві України

100.00 грн.

У посібнику висвітлено питання теорії публічного за характером дозвільно-договірного правового регулювання природокористування, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки як міжгалузевого інституту екологічного права. У ньому розкриваються загальні теоретико-правові положення щодо поняття, сутності, видів, під..

Екологічне законодавство України. Право

170.00 грн.

Містить: Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"; Закон України "Про охорону атмосферного повітря"; Закон України "Про природно-заповідний фонд України"; Закон України "Про рослинний світ". Закон України "Про тваринний світ"; Закон України "Про екологічну мережу України"...

Екологічне право

600.00 грн.

Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на основі чинного екологічного законодавства і відповідно до програми навчальної дисципліни «Екологічне право». Її основу становлять Загальна й Особлива частини, які включають відповідні теми, що висвітлюються з урах..

Немає в наявності

Екологічне право України

620.00 грн.

У навчальному посібнику «Екологічне право України» розглянуто актуальні питання визначення предмету, методів та принципів екологічного права, дослідження його джерел, екологічних прав та обов’язків фізичних та юридичних осіб, зазначено та опрацьовано правове регулювання використання та охорони природних об’єктів, правовий режим особливо охоронювани..

Екологічне право України

150.00 грн.

У посібнику висвітлено питання предмета, системи, джерел екологічного права, екологічних прав та обов’язків громадян України, права власності на природні ресурси та права природокористування, правових засад управління в галузі охорони довкілля, екологічної експертизи, юридичної відповідальності за порушення еколого-правових норм, режиму охорони та ..

Екологічне право України. Навчальний посібник для підготовки до іспитів

190.00 грн.

При підготовці посібника використано ряд міжнародних актів та ціла низка нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях. Даний посібник ст..

Немає в наявності

Екологічне право України: підручник для студентів вищих навчальних закладів

450.00 грн.

Підручник розрахований на студентів, які навчаються за спеціальністю “Правознавство” освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст і магістр. Ним можуть користуватися аспіранти та викладачі правознавчих спеціальностей. Підручник може використовуватися викладачами природоохоронних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів при в..

Показано з 1 по 15 із 35 (3 сторінок)