Трудове право

Вид відображення:

Аксиологические аспекты трудового права

80.00 грн.

Настоящая монография соединяет в себе максимально точное воспроизведение текста диссертационного исследования автора, выполненного в период 1988 - 1993 годов, представленного для соискания ученой степени кандидата юридических наук и успешно защищенного 16 ноября 1994 года, а также ряд методологических замечаний по теме исследования, сделанных в бол..

Актуальні проблеми теорії трудового права та права соціального забезпечення

240.00 грн.

У монографії з урахуванням здобутків зарубіжного та міжнародного трудового права розглядаються актуальні проблеми теорії трудового права та права соціального забезпечення України, аналізуються сучасне трудове законодавство, практика його застосування. Авторами монографії як результату науково-дослідної роботи кафедри на тему «Теоретичні та практи..

Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12,00.05. - трудове право; право соціального забезпечення в Україні (1991-2012 рр.)

150.00 грн.

Довідник містить інформацію про захищені в Україні з 1991-го по 2012 р. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. Видання включає три покажчики: алфавітний, предметний і хронологічний, в яких наводяться загальні списки дисертацій на здобуття..

Еволюція поглядів на природу індивідуальних договорів про працю у правовій доктрині

250.00 грн.

У монографії розглянуто становлення юридичної доктрини щодо найму праці в доіндустріальному суспільстві. Висвітлені думки античних авторів, середньовічних дослідників, вказано на становлення вітчизняної політичної та правової думки щодо договірного забезпечення праці. Автором досліджено аспекти еволюції доктринальних поглядів на питання договорів..

Закон України "Про відпустки''

40.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень!..

Закон України “Про охорону праці”

40.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем..

Закони України “Про оплату праці”, "Про колективні договори і угоди"

50.00 грн.

Цей Закон визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання (далі - підприємства), а також з окремими громадянами та сфери державного і договір..

Кодекс законів про працю України

70.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміц..

Кодекс законів про працю України (актуальна судова практика, базові законодавчі та нормативно-правові акти). Видання 2-ге

190.00 грн.

Метою підготовки збірника є систематизація інформації, яка може бути корисною для формування правової позиції у судових суперечках, належного оформлення трудових відносин, зокрема при підготовці трудових договорів, наказів, рішень одноособових або колегіальних органів управління роботодавця, визначенні предмету доказування та джерел отримання інфор..

Науково-практичний коментар до законодавства України про соціальне партнерство

750.00 грн.

Пропоновані науково-практичні коментарі до Законів України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про соціальний діалог в Україні», «Про колективні договори і угоди» продовжують тему законодавства України про працю, визначають повноважних представникі..

Немає в наявності

Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України

700.00 грн.

Станом на 22 лютого 2021 року. У даному науково-практичному коментарі подано ґрунтовний аналіз чинної редакції Кодексу законів про працю України з урахуванням останніх змін і доповнень. Коментар, призначений для практичного застосування і зацікавить керівників підприємств, установ, організацій, працівників профспілкових організацій, практикуючих ..

Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України

800.00 грн.

На базі чинного Кодексу законів про працю України коментується система трудового законодавства. Коментар КЗпП України поєднується з аналізом інших законів та підзаконних актів, які регулюють трудові та тісно пов’язані з трудовими, правовідносини. Видання розраховане на юристів, керівників підприємств, установ, організацій, працівників відділів кад..

Начатки трудового права. Лекція 2 «Поняття трудового права»

80.00 грн.

Видання розраховано на увагу з боку усіх, хто вивчає або викладає трудове право як навчальну дисципліну; здійснює дослідження за науковою спеціальністю 12.00.05 — трудове право, право соціального забезпечення; бере участь у нормотворчій діяльності різних рівнів. Особливістю запропонованого матеріалу є його стислість та теоретична виваженість..

Начатки трудового права. Лекція 4. Спеціальні інститути загальної частини трудового права

80.00 грн.

Видання розраховане на увагу з боку усіх, хто вивчає або викладає трудове право як навчальну дисципліну; здійснює дослідження за науковою спеціальністю 12.00.05 - трудове право, право соціального забезпечення. До змісту Лекції 4 включені питання, які присвячені універсальним інститутам трудового права, що поєднують норми про колективно-договірне р..

Начатки трудового права. Лекція І. «Елементарний курс трудового права»: індивідуальне трудове право, колективне трудове право, міжнародне трудове право

80.00 грн.

Видання розраховане на увагу усіх, хто вивчає або викладає трудове право як навчальну дисципліну; здійснює дослідження за науковою спеціальністю 12.00.05 - трудове право, право соціального забезпечення; бере участь у нормотворчій діяльності різних рівнів. Особливістю запропонованого матеріалу є його стислість та теоретична виваженість, які забезпе..

Показано з 1 по 15 із 31 (3 сторінок)