Практичні посібники

Швидкий перегляд

Європейська конвенція з прав людини та кримінальне право: науково-практичний посібник

220.00 грн.

У роботі здійснено аналіз застосування Європейським судом з прав людини фундаментальних принципів кримінального права: nullum crimen, nulla poena sine lege; lex prospicit, non respicit; mens rea; non bis in idem; гуманізму тощо. Розглядається роль актів надзаконного кримінального права. Також досліджуються прецеденти Європейського суду, прийняті за..

Швидкий перегляд

Історія держави та права України

230.00 грн.

Посібник підготовлений на основі багаторічного досвіду викладання авто­ром навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах і з урахуванням кре­дитно-модульної системи навчання. Його метою є не нав’язування читачеві власних оцінок державно-правових явищ, які мали місце протягом багато­вікової історії нашої країни, а спонукання його до творчого мис..

Швидкий перегляд

Відповідальність суб’єктів господарських відносин. Законодавство. Коментар. Судова практика

60.00 грн.

У збірнику вміщено науково-практичний коментар розділу V Господарського кодексу України, в якому узагальнено значну частину положень щодо відповідальності суб’єктів господарювання за результати своєї діяльності, а також ряд законодавчих і підзаконних актів, у яких урегульовано окремі аспекти цієї відповідальності. Практику застосування зазначених п..

Швидкий перегляд

Відшкодування моральної шкоди: коментар, законодавство, судова практика

60.00 грн.

У збірнику висвітлюється проблематика відшкодування моральної шкоди в усіх аспектах: науковому, законодавчому, практичному. Наведені коментарі фахівців. Судова практика має не тільки проілюструвати правозастосовний аспект проблематики, а й сприяти формуванню єдиного підходу до її сприйняття в умовах оновленого законодавства України. Окремий розділ ..

Швидкий перегляд

Вибори до місцевих органів влади

50.00 грн.

Вибори до місцевих органів влади. Збірник включає нормативно-правові акти, роз’яснення та зразки документів, необхідні для проведення виборів до місцевих органів влади та самоврядування. Тексти актів та зразки документи звірені з нормативними актами відповідних баз даних порталу Верховної Ради України, сайту Центральної Виборчої Комісії України. Ви..

Швидкий перегляд

Виконання покарань. Законодавство. Роз’яснення

50.00 грн.

Представлений у збірнику нормативно-правовий матеріал визначає правові засади діяльності сучасної кримінально-виконавчої системи України, окреслює правове регулювання порядку та умов виконання та відбування покарань, передбачених чинним законодавством України. Нормативно-правова база сформована з міжнародно-правових актів та актів національного кри..

Швидкий перегляд

Господарський процесуальний кодекс України. Постатейні матеріали. Роз’яснення

150.00 грн.

У виданні вміщено текст Господарського процесуального кодексу України з постатейними матеріалами (систематизованими та згрупованими за статтями ГПК України витягами з рішень Конституційного Суду України, постанов пленумів, роз'яснень, інформаційних листів Верховного Суду України, Вищого господарського суду України, окремих законів та інших норматив..

Швидкий перегляд

Державна реєстрація актів цивільного стану. Законодавство. Cудова практика. Роз’яснення

80.00 грн.

Збірка містить повний перелік нормативно-правових актів, що регламентують умови, підстави та порядок державної реєстрації актів цивільного стану. Вона стане у нагоді широкому колу громадян, зацікавлених у висвітленні питань провадження реєстраційних процедур. Також матеріал представлятиме інтерес для фахівців, що займаються справами і практикою реє..

Швидкий перегляд

Експертизи в судочинстві України

250.00 грн.

Розглядаються проблеми використання спеціальних знань у судочинстві України, теоретичні й організаційні основи судової експертизи, її значення в кримінальному, цивільному, адміністративному судочинстві. Стосовно кожного виду експертизи вказані предмет, об’єкти, завдання, коло питань, які нею вирішуються, наведені зразки запитань, що ставляться слід..

Швидкий перегляд

Забезпечення права на доступ до публічної інформації у сфері оподаткування: законодавство, судова практика

50.00 грн.

Верховною Радою України 13 січня 2011 року прийнято Закон України “Про доступ до публічної інформації”, який набрав чинності 10 травня 2011 року. У збірнику наводяться нормативно-правові акти, які визначають порядок доступу до публічної інформації у сфері оподаткування. Наводиться судова практика.Видання розраховано на державних службовців, службов..

Швидкий перегляд

Заочний розгляд справи в цивiльному процесi України

40.00 грн.

Роз­кри­то змiст умов за­оч­но­го роз­гля­ду спра­ви, осо­б­ли­во­с­тi за­оч­но­го роз­гля­ду та ух­ва­лен­ня за­оч­но­го рi­шен­ня, а та­кож мо­ж­ли­вiсть ух­ва­лен­ня за­оч­но­го рi­шен­ня окре­мо за зу­стрi­ч­ним по­зо­вом та за по­зо­вом тре­тьої осо­би. Про­ана­лi­зо­ва­но пи­тан­ня пе­ре­гля­ду i ска­су­ван­ня за­оч­но­го рi­шен­ня су­дом, що..

Швидкий перегляд

Застосування законодавства про працю (Судові рішення Верховного Суду України (2001-2010) Роз'яснення судової практики)

100.00 грн.

Ця книга являє собою добірку рішень Верховного Суду України, які постановлені за результатами розгляду трудових спорів у 2001 - 2010 роках і відображають сформульовані цим судом правові позиції з найбільш важливих питань, що зберігають значення на час видання книги. Ці рішення не тільки є накопиченим досвідом правотлумачення і правозастосування, а ..

Швидкий перегляд

Затримання особи. Законодавство. Роз’яснення. Судова практика

150.00 грн.

Збірка є першим найбільш повним зібранням нормативно-правових актів, роз’яснень та матеріалів судової практики з питань затримання особи. Затримання є найбільш суворим запобіжним заходом. У книзі акумульовані акти, у яких регла­ментуються певні обмеження щодо затриманих осіб, зазначаються суб’єкти, яким надано право на затримання, порядок і строки ..

Швидкий перегляд

Конституція України у судових рішеннях

68.00 грн.

Науково-практичне видання містить систематизований постатейний матеріал із практики Конституційного Суду України, судів загальної юрисдикції, а також Європейського Суду з прав людини щодо застосування норм Конституції України за 15 років її чинності (станом на 28 червня 2011 року). До конституційних положень наводяться витяги з судових рішень (у ши..

Швидкий перегляд

Ліцензування господарської діяльності в Україні: коментар законодавства, судудова практика

40.00 грн.

У книзі на основі системного аналізу чинного господарського і цивільного законодавства, використання розробок господарсько-правової доктрини, узагальнення досвіду господарювання та судової практики дається постатейне тлумачення Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 р. (станом на 1 січня 2010 р.), ..

Показано з 1 по 15 із 25 (2 сторінок)