Адміністративне право

Вид відображення:
Немає в наявності

100 відповідей на 100 питань з адміністративної відповідальності

280.00 грн.

У навчальному посібнику представлено основні питання, що можуть виникнути під час дослідження тематики адміністративної відповідальності за системою «питання-відповідь». Запропонований матеріал обумовлений українською та європейською доктринами адміністративного права. Значну увагу приділено правозастосовчій практиці. Розраховано на студентів, асп..

100 ответов на 100 вопросов по Общему административному праву!

200.00 грн.

В учебном пособии излагается основное содержание Общего административного права по системе «вопрос-ответ». Структурное содержание и текстовое наполнение пособия обусловлены украинской и европейской доктринами административного права, охватывая собой все основные институты Общего административного права. Значительное внимание уделяется правопримени..

Інформаційно-аналітичне забезпечення особистої безпеки співробітників правоохоронних органів

200.00 грн.

Посібник містять інформацію, перш за все для співробітників правоохоронних органів, з точки зору особистої безпеки, найбільш актуальною буде здатність до самозбереження та самовиховання (стійкість), нормальне (стабільне) функціонування в умовах впливу різних внутрішніх та зовнішніх загроз, можливість професійної діяльності за умови ризику та в інши..

Адміністративні послуги: поняття, види, процедурне регулювання

160.00 грн.

Монографію присвячено дослідженню поняття і правової природи адміністративних послуг в Україні. На підставі здобутків вітчизняних і зарубіжних учених і з урахуванням сучасних напрямків реформування як системи державного управління, так і адміністративного права надано характеристику чинного законодавства, яке регламентує адміністративні послуги, їх..

Немає в наявності

Адміністративні процедури в питаннях та відповідях. Навчальний посібник

150.00 грн.

У навчальному посібнику викладено актуальні питання історії формування та розвитку, поняття та загальні засади правового інституту «адміністративні процедури», його місце в системі адміністративного права України, основні завдання та принципи адміністративних процедур, завдання та види адміністративних процедур, загальні поняття щодо структури адмі..

Адміністративні процедури в Україні та країнах Європи

290.00 грн.

В монографії представлено комплексний аналіз та порівняння законодавства про адміністративні процедури країн Європейського Союзу, зокрема Австрійської Республіки, Естонської Республіки, Королівства Нідерландів, Латвійської Республіки, Республіки Білорусь, Республіки Грузія, Республіки Польща, Федеративної Республіки Німеччини, Французької Республік..

Адміністративна відповідальність та провадження в справах про адміністративні правопорушення

270.00 грн.

Розкрито фундаментальні положення адміністративного права. Описано правові засади здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення. Висвітлено стан чинного законодавства про адміністративну віповідальність, а також положення підзаконних нормативно-правових актів у цій сфері. Для купсантів, студентів і слухачів вищих юридичних на..

Адміністративна діяльність органів публічної влади: сучасний стан та перспективи розвитку

170.00 грн.

У представленому навчальному посібнику запропоновано такий механізм адміністративних правовідносин, де адміністративна діяльність органів публічної влади органічно поєднується із загальновизнаною людиноцентристською концепцією відносин громадянина та держави. Основа сучасної трансформації органів публічної влади - звичаї, традиції та надбання укра..

Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях

150.00 грн.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ», яка викла- дається у вищих навчальних закладах системи Міністерства внутрішніх справ України з урахуванням специфіки практичної діяльності органів Національної поліції в сучасних умовах. Розрахований на слухачів та ..

Адміністративна діяльність. Для підготовки до іспитів. Навчальний поcібник

100.00 грн.

При підготовці посібника використана ціла низка нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура навчального посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях. Даний посібник стане у приго..

Адміністративна деліктологія: сучасна модель відповідальності посадових осіб органів публічної влади

160.00 грн.

У навчальному посібнику розглянуто питання, пов’язані зі становленням адміністративної деліктології як науки про відповідальність посадових осіб органів публічної влади в сфері державного управління, яка розвивається відповідно до загальних правил (аксіом), доведених у римському праві та сформульованих у вигляді норм, принципів, презумпцій тощо в т..

Немає в наявності

Адміністративне право і процес: теорія та практика правозастосування

270.00 грн.

Монографія висвітлює низку теоретичних та практичних питань в царині адміністративного права та адміністративного процесу (адміністративного судочинства). Читачам пропонується авторський погляд на сталі наукові концепції та конструкції, які піддано ґрунтовному переосмисленню. У підґрунтя роботи покладено відповідний історичний та зарубіжний досві..

Немає в наявності

Адміністративне право України. Навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "Право" освітньо-професійної програми "Правознавство"

125.00 грн.

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навчальної дисципліни «Адміністративне право», завдання для набуття практичних компетентностей, списки основної та додаткової літератури, завдання для самостійної роботи. Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів..

Адміністративне право України. Навчальний посібник для підготовки до іспитів

100.00 грн.

В учебном пособии раскрыты основные положения административного права (понятие, предмет, метод, нормы, отношения и источники). субъектов административного права Украины, административной ответственности, административиого право- нарушения, административного процесса, рассмотрены вопросы организационно-правового регулюваишя в различных областях упра..

Адміністративне право України. Підручник

540.00 грн.

Підручник підготовлено на базі діючого законодавства, з урахуванням останніх змін відповідно до адміністративної реформи та реформи адміністративного права України. В підручнику із врахуванням державних вимог щодо організації навчального процесу і навчальних програм з максимально можливою адаптацією до навчальних аудиторій викладені основні питанн..

Показано з 1 по 15 із 254 (17 сторінок)