Інтелектуальна власність

Вид відображення:
Немає в наявності

Інтелектуальна власність в Україні: збірник законодавчих і нормативних актів

160.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Збірник "Інтелектуальна власність в Україні" з останніми змінами та доповненнями містить законодавчі та нормативні акти, які регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності, тобто закріплені законом права на результат інтелектуальної діяльності в промисловій, наукові..

Немає в наявності

Інтелектуальна власність. Законодавство, судова практика.

270.00 грн.

Посібник розрахований на суб'єктів права інтелектуальної власності - творців об'єкта права інтелектуальної власності (авторів, виконавців, винахідників тощо), інших осіб, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до Цивільного кодексу України, іншого закону чи договору, суддів, адвокатів, а також с..

Немає в наявності

Інтелектуальна власність. Підручник

680.00 грн.

У підручнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність». Розкриваються основні питання навчальної дисципліни. Надається рекомендований перелік нормативно-правових актів та узагальнень судової практики з питань інтелектуальної власності, перелік навчальної та навчально-методичної літератури, реком..

Інтелектуальна власність: теоретичні витоки та економічні імперативи розвитку

590.00 грн.

Монографія присвячена комплексному дослідженню економіко-правової природи інтелектуальної власності, економічних імперативів, закономірностей та суперечностей її розвитку в умовах постіндустріальних трансформацій та формування економіки знань. У науковій роботі здійснено ретроспективний аналіз еволюції відносин інтелектуальної власності, а також ґе..

Інформація, інновації, інтелектуальна власність та їх захист в Україні: досвід пізнання, проблеми розуміння та шляхи їх вирішення

950.00 грн.

Монографію присвячено міждисциплінарному аналізу таких звичних для всіх феноменів як інформація, інновації, інтелектуальна власність, які стали виключно популярними в умовах проголошеного урядом технологічного оновлення економіки під тиском розвитку новітніх інформаційно-інноваційно-комунікаційних технологій. Дослідження переконливо доводить, що за..

Немає в наявності

Авторське право і суміжні права в Україні: навчальний посібник. 2-ге видання, перероблене і доповнене

350.00 грн.

Навчальний посібник підготовлений у відповідності із обов’язковими вимогами державних освітніх стандартів вищої освіти та відповідає діючим на момент видання нормативним актам. У проведеному дослідженні викладені загальнотеоретичні та практичні питання правового регулювання відносин авторського права і суміжних прав. Завдяки представленому навча..

Авторське право та суміжні права в Україні. Їх захист та відповідальність

170.00 грн.

Наразі існує кілька вітчизняних наукових теорій авторського права, які цікаві самі по собі, але їх огляд не є предметом нашого видання. Лише зауважимо, що враховуючи такий різновектроний підхід навіть в теорії цього права, нелегко орієнтуватися у сучасному світі, що орієнтований на перманентне створення об’єктів інтелектуальної власності, а це де..

Вітчизняний досвід та перспективи публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності

630.00 грн.

Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних питань публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності. Проаналізовано теоретико-методологічні засади дослідження публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності (генезис його становлення та розвитку в Україні, сфера інтелектуальної власності як об’єк..

Немає в наявності

Використання об'єктів інтелектуальної власності в рекламі

340.00 грн.

У навчальному посібнику розкриваються основні положення правової охорони і захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності та особливості їх використання в рекламі. На основі норм основних міжнародних і національних нормативно-правових актів та Конституції України, Цивільного кодексу України розкриваються загальні положення і структура права інте..

Немає в наявності

Гражданские правоотношения интеллектуальной собственности, возникающие в результате творчества (концептуальные основы)

150.00 грн.

В монографии анализируются концептуальнне основи и правовая природа гражданских правоотношений интеллектуальной собственности, возникающих в результате творчества (создания литературннх, художественньїх произведений, изо-бретений и других результатов интеллектуальной, творческой деятельности). С позиции общей теории права и цивилистической теории ..

Немає в наявності

Енциклопедія інтелектуальної власності

860.00 грн.

У пропонованій енциклопедії представлена понятійно-категорійна система сучасної сфери інтелектуальної власності. Видання містить понад 800 термінів і понять, що відображають різні аспекти сфери інтелектуальної власності: теоретичні засади процесу створення об’єктів інтелектуальної власності, складові сучасної сфери інтелектуальної власності, станда..

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"

100.00 грн.

Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням прав на торговельні марки в Україні...

Немає в наявності

Комерціалізація прав інтелектуальної власності

180.00 грн.

Навчальний посібник розкриває навчальний матеріал з дисципліни «Комер­ціалізація прав інтелектуальної власності». На підставі аналізу чинного законо­давства, правозастосовної практики, наукових досліджень в галузі права інте­лектуальної власності висвітлено зміст, способи, правові форми комерціалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності, під..

Охорона та захист прав інтелектуальної власності: економіко-правові підходи

160.00 грн.

Монографію виконано згідно Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні, що схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 червня 2016 р. № 402-р та планів наукової роботи Національного університету “Одеська юридична академія”, а в її межах – плану наукової роботи її структурного підрозділу..

Показано з 1 по 15 із 28 (2 сторінок)