Інтелектуальна власність

Вид відображення:
Немає в наявності

Інтелектуальна власність в Україні: збірник законодавчих і нормативних актів

160.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Збірник "Інтелектуальна власність в Україні" з останніми змінами та доповненнями містить законодавчі та нормативні акти, які регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності, тобто закріплені законом права на результат інтелектуальної діяльності в промисловій, наукові..

Інтелектуальна власність. Підручник

240.00 грн.

У підручнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність». Розкриваються основні питання навчальної дисципліни. Надається рекомендований перелік нормативно-правових актів та узагальнень судової практики з питань інтелектуальної власності, перелік навчальної та навчально-методичної літератури, реком..

Інтелектуальна власність: теоретичні витоки та економічні імперативи розвитку

470.00 грн.

Монографія присвячена комплексному дослідженню економіко-правової природи інтелектуальної власності, економічних імперативів, закономірностей та суперечностей її розвитку в умовах постіндустріальних трансформацій та формування економіки знань. У науковій роботі здійснено ретроспективний аналіз еволюції відносин інтелектуальної власності, а також ґе..

Авторське право і суміжні права в Україні: навчальний посібник. 2-ге видання, перероблене і доповнене

350.00 грн.

Навчальний посібник підготовлений у відповідності із обов’язковими вимогами державних освітніх стандартів вищої освіти та відповідає діючим на момент видання нормативним актам. У проведеному дослідженні викладені загальнотеоретичні та практичні питання правового регулювання відносин авторського права і суміжних прав. Завдяки представленому навча..

Авторське право та суміжні права в Україні. Їх захист та відповідальність

130.00 грн.

Наразі існує кілька вітчизняних наукових теорій авторського права, які цікаві самі по собі, але їх огляд не є предметом нашого видання. Лише зауважимо, що враховуючи такий різновектроний підхід навіть в теорії цього права, нелегко орієнтуватися у сучасному світі, що орієнтований на перманентне створення об’єктів інтелектуальної власності, а це де..

Вітчизняний досвід та перспективи публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності

380.00 грн.

Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних питань публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності. Проаналізовано теоретико-методологічні засади дослідження публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності (генезис його становлення та розвитку в Україні, сфера інтелектуальної власності як об’єк..

Використання об'єктів інтелектуальної власності в рекламі

340.00 грн.

У навчальному посібнику розкриваються основні положення правової охорони і захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності та особливості їх використання в рекламі. На основі норм основних міжнародних і національних нормативно-правових актів та Конституції України, Цивільного кодексу України розкриваються загальні положення і структура права інте..

Гражданские правоотношения интеллектуальной собственности, возникающие в результате творчества (концептуальные основы)

150.00 грн.

В монографии анализируются концептуальнне основи и правовая природа гражданских правоотношений интеллектуальной собственности, возникающих в результате творчества (создания литературннх, художественньїх произведений, изо-бретений и других результатов интеллектуальной, творческой деятельности). С позиции общей теории права и цивилистической теории ..

Охорона та захист прав інтелектуальної власності: економіко-правові підходи

160.00 грн.

Монографію виконано згідно Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні, що схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 червня 2016 р. № 402-р та планів наукової роботи Національного університету “Одеська юридична академія”, а в її межах – плану наукової роботи її структурного підрозділу..

Очерки права интеллектуальной собственности

560.00 грн.

В сборник, состоящий из трех разделов, вошли статьи по тематике права интеллектуальной собственности. В первом разделе публикуются избранные статьи В. И. Жукова, написанные им с 1988 года по настоящее время. Во втором разделе – статьи его учеников, в третьем – статьи докторов юридических наук, докторов права, представителей разных научных школ ..

Переміщення товарів, які містять об'єкти права інтелектуальної власності, через митний кордон України

220.00 грн.

Монографія присвячена питанням теоретичного узагальнення особливостей правового регулювання порядку переміщення через митний кордон України товарів, які містять об’єкти права інтелектуальної власності. Досліджено генезис національного законодавства та розвиток наукової думки, охарактеризовано об’єкти інтелектуальної власності та товари, які підля..

Плагіат як соціальнокомунікаційне явище

250.00 грн.

У монографії досліджується плагіат як багатоаспектне і контроверсійне явище, що має соціальнокомунікаційну природу. Зокрема розглянено історію плагіату, його дефініції та сутнісні ознаки, причини вдавання до плагіату, розвиток проблеми в контексті академічної чесності; а також юридичний, аксіологічний і філософський вияв проблеми. Проаналізовано ..

Право інтелектуальної власності. Навчально-методичний посібник

180.00 грн.

Навчально-методичний посібник містить матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності». Розкриваються основні питання навчальної дисципліни, надаються організаційно-методичні вказівки та методичні рекомендації із підготовки до занять, приклади повного та правильного вирішення практичного завдання, програм..

Право інтелектуальної власності: навчальний посібник

240.00 грн.

В учебном пособии содержатся материалы, отвечающие требованиям учебной дисциплины «Право интеллектуальной собственности»: содержание учебной дисциплины по темам лекций и практических занятий, краткое содержание лекций для успешной подготовки к семинарским занятиям, задачи для самостоятельной работы, темы для самостоятельной работы, перечень нормати..

Показано з 1 по 15 із 19 (2 сторінок)