Трудове право

Вид відображення:

Аксиологические аспекты трудового права

80.00 грн.

Настоящая монография соединяет в себе максимально точное воспроизведение текста диссертационного исследования автора, выполненного в период 1988 - 1993 годов, представленного для соискания ученой степени кандидата юридических наук и успешно защищенного 16 ноября 1994 года, а также ряд методологических замечаний по теме исследования, сделанных в бол..

Немає в наявності

Актуальні проблеми теорії трудового права та права соціального забезпечення

240.00 грн.

У монографії з урахуванням здобутків зарубіжного та міжнародного трудового права розглядаються актуальні проблеми теорії трудового права та права соціального забезпечення України, аналізуються сучасне трудове законодавство, практика його застосування. Авторами монографії як результату науково-дослідної роботи кафедри на тему «Теоретичні та практи..

Немає в наявності

Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12,00.05. - трудове право; право соціального забезпечення в Україні (1991-2012 рр.)

150.00 грн.

Довідник містить інформацію про захищені в Україні з 1991-го по 2012 р. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. Видання включає три покажчики: алфавітний, предметний і хронологічний, в яких наводяться загальні списки дисертацій на здобуття..

Доктрина локального регулювання охорони праці в Україні

380.00 грн.

Монографію присвячено комплексному дослідженню доктрини локального регулювання охорони праці в Україні. У науковій роботі визначено наукову інтерпретацію локального правового регулювання охорони праці. Досліджено сутність та ознаки локального правового регулювання охорони праці. Проаналізовано недоліки та переваги сучасного стану локального право..

Немає в наявності

Еволюція поглядів на природу індивідуальних договорів про працю у правовій доктрині

250.00 грн.

У монографії розглянуто становлення юридичної доктрини щодо найму праці в доіндустріальному суспільстві. Висвітлені думки античних авторів, середньовічних дослідників, вказано на становлення вітчизняної політичної та правової думки щодо договірного забезпечення праці. Автором досліджено аспекти еволюції доктринальних поглядів на питання договорів..

Немає в наявності

Забезпечення стабільності трудових правовідносин: теорія та практика

420.00 грн.

Монографічне дослідження присвячене становленню комплексної наукової думки про феномен забезпечення стабільності трудових правовідносин в Україні. Досягти окресленої мети дозволив усебічний аналіз соціально-правової сутності феномена стабільності трудових правовідносин в Україні, а також встановлення сутності правового механізму забезпечення стабіл..

Немає в наявності

Загальнотеоретична характеристика правових основ забезпечення, реалізації та захисту трудових прав працівників сільського господарства в Україні

320.00 грн.

Монографію присвячено комплексному дослідженню актуальних теоретичних і практичних аспектів подальшого розвитку правового регулювання трудових прав працівників сільського господарства. У науковій роботі проаналізовано теоретико-правові основи трудових прав працівників сільського господарства, здійснено характеристику змісту кожного із цих прав, а..

Закон України "Про відпустки''

90.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень!..

Немає в наявності

Закон України "Про охорону праці". ЦУЛ

60.00 грн.

Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 7 жовтня 2020 року (відповідає офіційному текстові)..

Закон України “Про охорону праці”

40.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем..

Закони України "Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності", "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", "Про соціальний діалог в України"

60.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Закон України "Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності" визначає правові, економічні та організаційні засади створення і діяльності організацій роботодавців, їх об'єднань, особливості правового регулювання та гарантії їх діяльності, а та..

Немає в наявності

Закони України “Про оплату праці”, "Про колективні договори і угоди"

50.00 грн.

Цей Закон визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання (далі - підприємства), а також з окремими громадянами та сфери державного і договір..

Немає в наявності

Кодекс законів про працю України

150.00 грн.

Всі закони України та кодекси України в редакції останніх змін і доповнень! Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміц..

Кодекс законів про працю України (актуальна судова практика, базові законодавчі та нормативно-правові акти). Видання 2-ге

230.00 грн.

Метою підготовки збірника є систематизація інформації, яка може бути корисною для формування правової позиції у судових суперечках, належного оформлення трудових відносин, зокрема при підготовці трудових договорів, наказів, рішень одноособових або колегіальних органів управління роботодавця, визначенні предмету доказування та джерел отримання інфор..

Немає в наявності

Кодифікація трудового законодавства України: теорія та практика

380.00 грн.

Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретичних основ кодифікації трудового законодавства України, а також актуальних проблем практичного характеру та пошуку шляхів їх вирішення. У науковій роботі здійснено правову характеристику сутності кодифікації трудового законодавства як особливої форми систематизації права, визначено її поняття, р..

Показано з 1 по 15 із 53 (4 сторінок)